Qui Som

La missió, visió i valors són un conjunt de principis i idees de futur compartits per tot l'equip humà del CEIP ALBORXÍ que constitueixen els eixos bàsics que configuren la cultura del nostre centre.

Missió

Proporcionar a tot l' alumnat del nostre centre, en col·laboració amb les famílies, una formació plena i de qualitat, tant en valors i habilitats com en coneixements, d’acord a les seues necessitats, que els serveixca de preparació per a la vida real i satisfaga les espectatives de tota la Comunitat Educativa i l’entorn.

Per a dur endavant la missió ens guiem pels trets d’identitat del nostre PEC:

 • Confessionalitat: com a centre públic és considera aconfesional.
 • Llengua d’aprenentatge i compromís en el procés de normalització lingüística: La nostra és una escola Plurilingüe  d’Ensenyament en Valencià. Per tant valencià, castellà i anglés des dels 3 anys  per aun ensenyament multidisciplinar. Així mateix, el centre du a terme totes les activitats programades en el Pla de Normalització Lingüística.
 • Línia metodològica: La tasca educativa, en este sentit, es basarà en el respecte mutu, el diàleg, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat i l’arrelament al medi. En l’aspecte instructiu es perseguix una educació basada en un tracte personalitzat adequat al ritme evolutiu i a les capacitats físiques i intel·lectuals de l'alumnat.
 • Pluralista i democràtica.
 • Escola no sexista: l’ensenyament s’impartirà en un marc de coeducació.

Escola participativa: Es fomenta la participació i la comunicació de tots els estaments de la Comunitat Educativa.

Visió

Ser un centre educatiu de qualitat, amb voluntat d'innovació i millora contínua on tota la comunitat esdevinga satisfeta.

Autonomia i innovació:

El nostre centre s’adapta a les circumstàncies canviants de l’entorn i als avanços científics, tècnics, culturals i educatius de la societat a la qual serveix. És per això que s’inserix en els projectes d’innovació i renovació pedagògica que creu pertinents i gestionaels recursos de forma autònoma i singular per crear les condicions idònies per a un funcionament òptim del centre.

Projecció cap al futur:

L’escola s’obri a les noves realitats i preocupacions de la societat del segle XXI, preveu i aplica la incorporació de les noves tecnologies de l’educació, la formació permanent del professorat, ...

Valors

El centre fomentar valors com ara:

L’acceptació d’un mateix, l’empatia, la superació, la tolerància, el diàleg, la col·laboració, la participació, la solidaritat, l’equitat, la coeducació, el respecte, l'esforç, la reflexió, la integritat… que han de fer dones i homes amb actitud crítica per construir una societat justa i feliç, el respecte al medi ambient, el treball en equip, la confiança mutua,...

Estos valors es potencien en els temes tranversals següents:

 • Educació Ambiental
 • Educació per a la salut.
 • Educació Vial
 • Coeducació.
 • Educació per  la Pau.
 • Atenció a la diversitat

Objectius Generals del Centre

 • Superar l’individualisme i la competitivitat de l’alumnat amb la creació d’un clima de col·laboració i de treball a les aules on es potencie l’ensenyament actiu, la iniciativa i la creativitat.
 • Potenciar una educació trilingüe enriquidora i de qualitat, que promoga l’ús del valencià com a llengua de cultura i d’instrucció al centre.
 • Proporcionar a l’alumnat instruments d’anàlisi científic i fomentar, al mateix temps, la capacitat d’observació, la crítica i l’adquisició d’hàbits de treball intel·lectual.
 • Facilitar un clima de coeducació on no hi haja cap tipus de discriminació per raons de sexe.
 • Fomentar el pluralisme i els valors democràtics.
 • Incorporar, a les programacions didàctiques, objectius i continguts relacionats amb l’entorn pròxim de l’alumnat.
 • Assegurar la comunicació i l’intercanvi d’idees entre els diversos membres de la comunitat escolar, com també promoure i facilitar la participació dels professors, dels pares-mares i dels alumnes en la presa de decisions, el control, la planificació i la gestió del centre.
 • Afavorir la participació  del professorat en activitats de formació en centres.
 • Establir les mesures organitzatives convenients perquè l’alumnat amb necessitats educatives específiques puga ser atès adequadament.
 • Potenciar les activitats extraescolars i complementàries.

Aconseguir la implantació, el respecte i el compliment del Projecte Educatiu del Centre.

EL COL·LEGI  ESTÀ INTEGRAT EN LA  XARXA DE CENTRES DE QUALITAT EDUCATIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CEIP ALBORXÌ AVD. LUIS SUÑER, 27 46600 Alzira Tel. 962457515 Fax. 962457516

E-mail:46000675@gva.es

Diseny i programació: http://www.infoalberic.com