Consell escolar

Atribucions

“Article 127. LOMQUE: Competències del Consell Escolar.
El Consell Escolar és l'òrgan consultiu del centre, i tindrà les competències següents:
a) Avaluar els projectes i les normes a què es referix el capítol II del títol V de la present llei orgànica.
b) Avaluar la programació general anual del centre sense perjuí de les competències del Claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.
c) Conéixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
d) Participar en la selecció del director del centre en els termes que la present llei orgànica establix. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l'equip directiu. Si és el cas, amb l'acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
e) Informar sobre l'admissió d'alumnes amb subjecció al que establix esta llei orgànica i disposicions que la despleguen.
f) Conéixer la Resolució de conflictes disciplinaris i vetlar perquè s'atinguen a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguen a conductes de l'alumnat que perjudiquen greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares o tutors, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si és el cas, les mesures oportunes.
g) Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre, la igualtat entre hòmens i dones, la igualtat de tracte i la no-discriminació per les causes a què es referix l'article 84.3 de la present llei orgànica, la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, i la prevenció de la violència de gènere.
h) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i informar l'obtenció de recursos complementaris d'acord amb el que establix l'article 122.3.
i) Informar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les Administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les que participe el centre.
k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l'Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la qualitat de la mateixa.
l) Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l'Administració educativa.””

Composició Actual

Sector Mestres

Equip directiu

 • DIRECTOR: Albert Vivas Pastor
 • CAP D'ESTUDIS: Lidia Pulido Villar
 • SECRETARI: Félix Cortés Gomis

Mestres

 • Beatriz Martínez Martí
 • Sara Calartayud Maseres
 • Josep Antoni Fluixá Vivas
 • Matilde Fons Donet
 • Consuelo Matoses Belsa
 • Mª Manuela Pla Moyano

Sector Pares Mares

 • Empar Piera Boquera
 • Nicolás Climnet Martí
 • Ester Asín Fabra
 • Analia Clara Soler García
 • Sara Valle Marco
 • Aurora Gramaje Valverde
 • Juan Bernardo Beneyto  (designada per  l'AMPA

Sector Alumnes

 • Sense assignar

Sector Administració

 • Amparo Martinez Roca

CEIP ALBORXÌ AVD. LUIS SUÑER, 27 46600 Alzira Tel. 962457515 Fax. 962457516

E-mail:46000675@gva.es

Diseny i programació: http://www.infoalberic.com